herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Ochrona Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U.10.243.1623 z późn. zmianami.
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).
 • USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) Dz. U. 05.239.2019 z późn. zmianami.
 • Obwieszczenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych M.P. z 2004 Nr 48, poz. 829.
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)                            Dz. U. 08.25.150 z późn. zmianami.
 • USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Uwaga! Chcesz zbudować przydomową oczyszczalnię? Pamiętaj, że ten fakt trzeba zgłosić w gminie. Trzeba też kilka razy w roku badać próbki odprowadzanych ścieków. Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które zaostrzają wymagania wobec właścicieli takich urządzeń.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zapoznać się z poniższą informacją i zgodnie wymaganiami, nałożonymi przez art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji Burmistrzowi Drawna co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni.

Uwaga!

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonane na podstawie prawa budowlanego u Starosty choszczeńskiego nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (wniosek do pobrania na stronie internetowej http://bip.drawno.pl/),
 2. mapa sytuacyjna – z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej,
 3. kopia zgłoszenia budowlanego indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków,
 4. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
 5. certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzonych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

WAŻNE: W ciągu 30 dni przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
– eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska

– instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1,2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Burmistrz Drawna zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 roku, poz.1800)  Oczyszczalnię należy eksploatować zgodnie z instrukcją (dotyczy to częstotliwości opróżnienia osadnika wstępnego) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r.

Powyższe rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza nowe zasady odprowadzania ścieków z przydomowych oczyszczalni:

 1. ścieki bytowe wprowadzone do ziemi lub urządzenia wodnego z przydomowych oczyszczalni ścieków, z posesji znajdujących się w aglomeracji Drawno
  (aglomeracja wyznaczona Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIV/278/16  z dnia 20.09.2016 r.), powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
 2.  ścieki bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z posesji znajdujących się poza aglomeracją powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:
  – przy wprowadzeniu ścieków do ziemi BZT5 jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%,
 3. przy wprowadzaniu ścieków do urządzenia wodnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku 2 do rozporządzenia.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Burmistrzowi Drawna informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.