herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości niezamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla domku letniskowego, lub innej nieruchomości o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości zamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla obiektów hotelowych Ochrona Środowiska
Deklaracja w sprawie podatku leśnego Podatek rolny i leśny
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Deklaracja w sprawie podatku rolnego Podatek rolny i leśny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Oferta realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług Turystyka
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Oświata i edukacja
Wniosek o czasowe zajęcie terenu Nieruchomości - procedury
Wniosek o dofinansowanie utylizację azbestu Ochrona Środowiska
Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków Rolnictwo
Wniosek o szacowanie szkód Rolnictwo
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Informacja adresowa
Wniosek o ustaleniu numeru porządkowego Nieruchomości - procedury
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów Turystyka
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne, budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i użytków rolnych Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno Planowanie przestrzenne, budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego w danym okresie Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie: łącznej powierzchni użytków rolniczych, osobistego prowadzenia gospodarstwa, posiadanych praktycznych kwal Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Zameldowanie - procedury
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu na terenie miasta i gminy Drawno Zameldowanie - procedury
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie gminy Drawno Zameldowanie - procedury
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Pas drogowy
Wniosek o wymeldownie z miejsca pobytu stałego/czasowego Wymeldowanie - procedury
Wydawanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Zasiłek szkolny Oświata i edukacja
Zgromadzenia Zbiórka publiczna
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Drawno Ochrona Środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wymeldowanie - procedury
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu Z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona Środowiska