herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów

Turystyka

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,  obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

 Pobierz wniosek w pliku Word

 Pobierz wniosek w pliku .pdf


2. Załączniki:

 1. opis obiektu,
 2. deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań  co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:

 - kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

 - kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty

Opłata skarbowa: za wydane zaświadczenie - 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego  w Drawnie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego – GBS Choszczno Oddz. Drawno 25835900050031364720000013, ul .Kościelna 3, 73-220 Drawno

z dopiskiem opłata skarbowa za wydane zaświadczenie.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Na terenie Gminy Drawno ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Drawna.
 2. Dokumentację należy złożyć:
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno,
  • w Centrum Informacji Turystycznej w „Spichlerzu” przy ul. Jeziornej 2  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Centrum Informacji Turystycznej o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.