herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Podatek rolny i leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Termin i sposób załatwienia

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.