herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Podatek rolny i leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Termin i sposób załatwienia

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.