herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Termin i sposób załatwienia

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U.  Z  2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.