herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Zasiłek szkolny

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
 2. załączniki:
  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów stanowiących utrzymanie rodziny,
  • oświadczenie (art. 233 §1 Kodeksu Karnego),
  • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły

Komórka organizacyjna

Burmistrz Drawna.

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie w określonych terminach:

 • od 1 września do 15 września– termin składania wniosków dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 • od 1 września do 15 października- termin składania wniosków dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • stypendium przyznawane jest na okres od września (lub października) do czerwca
 • wypłaty stypendiów odbywają się co miesiąc,
 • w przypadku zasiłków szkolnych wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Termin załatwienia do jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Drawna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie.